Govind Dev Ji and Jaipur Royal Family, an exceptional saga